Loading ...

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Department of Water Resources

 

180/3  ถ.พระรามที่ 6
ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  กรุงเทพฯ  10400
โทรศัพท์  0 2271 6000 , 02271 6000

ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ

เว็บไซด์กรมทรัพยากรน้ำ http://www.dwr.go.th

เว็บไซด์ระบบสารสนเทศกรมทรัพยากรน้ำ  http://www.dwr.go.th/information/37-0-0.html

 

ระบบฐานข้อมูลมีระบบ Web Service API ให้บริการ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ