Loading ...

ความต้องการใช้น้ำ
จังหวัด ปริมาณความต้องการใช้น้ำ (ล้าน ลบ. ม. ต่อ ปี) หมายเหตุ ที่มา ปีที่จัดทำ
อุปโภค-บริโภค เกษตร อุตสาหกรรม รวม
ลุ่มน้ำ ปริมาณความต้องการใช้น้ำ (ล้าน ลบ. ม. ต่อ ปี) หมายเหตุ ที่มา ปีที่จัดทำ
อุปโภค-บริโภค เกษตร อุตสาหกรรม รักษาระบบนิเวศ รวม
อำเภอ ปริมาณความต้องการใช้น้ำ (ล้าน ลบ. ม. ต่อ ปี) หมายเหตุ ที่มา ปีที่จัดทำ
อุปโภค-บริโภค เกษตร อุตสาหกรรม รวม